Иргэний барилга угсралт

Бүтээгч ХХК нь дотоод хэрэгцээний барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж байгаагаас гадна төр, аж ахуйн нэгж, иргэний захиалгаар орон сууц, үйлдвэр, оффис, инженерийн байгууламж, үйлчилгээний зориулалттай барилгыг зураг төслийн дагуу чанартай барьж, үйлчилж байна.