Байгаль орчны нөхөн сэргээлт

Бид дараах үндсэн чиглэлээр байгаль орчны нөхөн сэргээлтийг хийж байна. Үүнд:

  • Техникийн нөхөн сэргээлт
  • Биологийн нөхөн сэргээлт