Геологи хайгуул

Бид 2003 оноос эхлэн Геологи хайгуулын ажлыг дараах чиглэлээр хийж ирсэн.

  • Хайгуулын нарийвчилсан талбай сонгох, хайгуулын ажлын төлөвлөлт гаргах, хайгуулын ажлын арга, аргачлалыг боловсруулах
  • Талбайн геологийн зураглал, өрөмдлөг, талбайн геохими болон бүх төрлийн дээжлэлт, үр дүнгийн боловсруулалт хийх
  • Ордын загварчлал, нөөцийн үнэлгээ хийх